ปฏิทินการท่องเที่ยว

งานประเพณีและงานประจำปี
1) งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย เป็นงานประจำปีของจังหวัด ในงานมีขบวนแห่จากอำเภอต่าง ๆ มีการออกร้าน ของหน่วยราชการ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

2) งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เป็นงานประจำปีชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดขึ้นเพื่อสมโภชน์องค์พระธาตุศรีสองรักอันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดเลย จัดขึ้นบริเวณวัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย ระหว่างปลาย เดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

3) งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นงานบุญที่แสนสนุกของอำเภอด่านซ้าย ที่เกี่ยวกับความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิญญาณของบรรพชนที่ สืบทอด กันมานับร้อยปี ในงานเบิกพระอุปคุตขบวนแห่พระเวสสันดร ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนแห่ผีตาโขน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จัดขึ้นที่ี่อำเภอด่านซ้ายในวันเสาร์ - อาทิตย์ หลังวันขึ้น 15ค่ำ เดือน 6 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

4) งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว จัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 2 มกราคม ทุกปี ภายในงานมีขบวนแห่รถบุปผาชาติ การออกร้านและประกวดไม้ดอกเมืองหนาว งานราตรีแม่คะนิ้ง มีการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร

5) งานประเพณีออกพรรษา จัดขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน ในเดือนตุลาคม ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นประเพณี ีที่จัดขึ้น สืบทอดกันมายาวนาน เนื่องในวันออกพรรษา ภายในงานมีขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว-เรือกาบ การประกวดไหลเรือไฟ พิธีตักบาตรเทโว การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมหรสพอีกมากมาย

6) งานฤดูหนาวอำเภอวังสะพุง จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดเลยมีอากาศหนาวเย็น ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

7) งานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว เป็นงานประเพณีสงกรานต์ระหว่างประชาชนลาวกับไทยเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานอาทิ การประกวดเทพีสงกรานต์ โดยจะจัดขึ้นที่อำเภอท่าลี่ ในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน ของทุกปี

8) งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน มีการประกวดขบวนบั้งไฟจากชุมชนต่าง ๆ และการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมากมาย จัดขึ้นที่อำเภอเอราวัณพัฒนาราม อำเภอเอราวัณ ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี


  • ประวัติศาสตร์จังหวัดเลย ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยเพิ่งจะมีปรากฏแน่ชัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม-เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองเ...

  • สภาพทั่วไปของจังหวัดเลย ที่ตั้งและขนาด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382ไร่ ทิศเ...

  • สัญลักษณ์ประจำจังหวัด สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเป็นภาพพระธาตุศรีสองรักลักษณะอุเทสิกเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเ...
Visitors: 56,138