สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ สร้างเป็นอนุสรณ์การ ปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์)ก่อสร้างเมื่อพ.ศ.2103เสร็จเมื่อ พ.ศ.2106ตั้งอยู่วัดพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พำนัก  ริมแม่น้ำหมัน  บ้านหัวนายูง  ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย องค์พระธาตุก่ออิฐก่อปูน  มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ  10.47  เมตร  สูง 19.19 เมตร  บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม  มีกระดิ่งลูกเล็กๆ แขวนอยู่เหนือโคม กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 (ที่มา:เอกสาร  กองโบราณคดี  หมายเลข 21/2534)

คำขวัญประจำจังหวัด

“เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม”

ความหมายของคำขวัญของจังหวัดเลย ภูมิประเทศของจังหวัดเลย  เกิดจากการเคลื่อนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีมาแล้ว  เกิดภูเขาลดหลั่นกันมากมาย  เป็นภูเขาที่มีพื้นที่ราบหลายแห่ง(Table Land) เกิดพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ จากการที่ภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือจึงทำให้อากาศแผ่ปกคลุมหนาวเย็น  เพราะไม่มีแนวเขาสูงกั้น

 

ธงประจำจังหวัด

 

ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า  มีตราประจำจังหวัดเลยเป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ในวงกลมบนพื้นผ้าทั้งสองด้าน 

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

 


ชื่อ    พรรณไม้   สนสามใบ 
ชื่อ  วิทยาศาสตร์  Pinus  Kesiya

เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกตามคำกราบบังคมทูลของนายเทียม คมกฤช  อธิบดีกรมป่าไม้  เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยอดภูกระดึงเมื่อเวลาเช้าของวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2498(จากหนังสือรอยเสด็จมหาวิทยาลัยขอนแก่น2540)
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทาน กล้าไม้มงคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในงานวันรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ครองราชย์ปีที่ 50 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเลย

 

ที่มา : http://www.loei.go.th/New%20web%20Loei/loei-intro2.html


  • ประวัติศาสตร์จังหวัดเลย ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยเพิ่งจะมีปรากฏแน่ชัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม-เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองเ...

  • สภาพทั่วไปของจังหวัดเลย ที่ตั้งและขนาด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382ไร่ ทิศเ...

  • งานประเพณีและงานประจำปี 1) งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย เป็นงานประจำปีของจังหวัด ในงานมีขบวนแห่จากอำเภอต่าง ๆ มีการออกร้าน ของหน่วยราชการ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้น...
Visitors: 56,138