คณะกรรมการคลัสเตอร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์

            ประธานกลุ่มคลัสเตอร์

 

 นางละม่อม สุทธิ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

 

นางคำพัน  อ่อนอุทัย

กรรมการ

 

   

นางเพ็ญประภา  เสริฐศรี

กรรมการ

   
   
   
   
   
   
  • จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และภูเขาที่สลับซับซ้อน ทิวทัศน์ธรรมชาติท่ามกลางเมฆหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต...
Visitors: 56,138