ความเป็นมา

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และภูเขาที่สลับซับซ้อน ทิวทัศน์ธรรมชาติท่ามกลางเมฆหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังมีแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  รัฐบาลเองมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง  ร่วมทั้งจังหวัดเลยมีหน่วยงานเข้ามาทำการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย  ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลยที่จะพัฒนาจังหวัดเลยให้เป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานวิจัยกิจกรรมประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 วิเคราะห์การประเมินศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย  จากการดำเนินการดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จึงได้ดำเนินการต่อยอด กำหนดแผนดำเนินการจัดสัมมนาผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ในพื้นที่เพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และการหารือร่วมกันกับหน่วยงานของจังหวัด ได้ข้อสรุปว่า โดยแผนกลยุทธ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้จังหวัดเลยพิจารณาดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  ส่วนแผนกลยุทธ์กลุ่มอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานดำเนินการภายใต้โครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจะสนับสนุนการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ซึ่งของฝากของที่ระลึกมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท แยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทของกินได้ เช่น มะพร้าวแก้ว น้ำพริก กล้วยตาก สับปะรด เห็ด ฯลฯ ประเภทของกินไม่ได้ เช่น ผ้าทอจากผ้าฝ้ายผ้าไหม การถักทอไหมพรม ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผีตาโขน สินค้าของที่ระลึกหินแกะสลัก ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการเป็นแกนกลางในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในภูมิภาคให้มั่นคง และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (ศภ.4 กสอ.)ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2553 โดยมี


วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการของฝากของที่ระลึกได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมของฝากของที่ระลึกให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า
 3. เพื่อพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
 4. เพื่อให้สมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลยปรับปรุงกระบวนการผลิต และสามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
 
ศภ.4 กสอ. มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก โดยจะดำเนินการพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า “คลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย” ซึ่ง ศภ.4 กสอ. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ คือ


ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) ใหม่ ๒๕๕๕

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึก”
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก
 5. ยุทธศาสตร์กรพัฒนาบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก
 6. ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มของฝากของที่ระลึกสู่แหล่งเงินทุน

ตราสัญลักษณ์กลุ่มอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย เดิม

 

คัดเลือกตราสัญลักษณ์กลุ่มคลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึก ใหม่ ๒๕๕๕


วิสัยทัศน์เดิม

“ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย มุ่งมั่น ผลิต จำหน่ายสินค้าคุณภาพ เพิ่มพูนทรัพย์กับนวัตกรรม นำสินค้าภูมิปัญญาสู่สากล รวมกลุ่มคนพัฒนาธุรกิจพิชิตความยั่งยืน”

 

วิสัยทัศน์ใหม่ ๒๕๕๕

“พัฒนาคุณภาพสินค้านำภูมิปัญญาสู่สากล”

 

พันธกิจใหม่ ๕๕

พันธกิจ (Mission)

 1. สร้างและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลยให้เข้มแข็ง
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันคลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย
 3. พัฒนาตลาดอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลยให้สามารถแข่งขันได้
 4. “ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึกจังหวัดเลย จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นสินค้าเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า”
 1. พัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร์ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทำให้การดำเนินธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ นางละม่อม สุทธิ กรรมการและประชาสัมพันธ์ นางคำพัน อ่อนอุทัย กรรมการ นางเพ็ญประภา เสริฐศรี กรรมการ...
Visitors: 56,138