สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของจังหวัดเลย

 

ที่ตั้งและขนาด

ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382ไร่

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น


สภาพภูมิอากาศ

จังหวัดเลยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน (Inter Tropical Convergence Zone:ITCZ) พาดผ่านทำให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) เคลื่อนพาดผ่านเป็นครั้งคราว โดยอุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 43.5 องศาเซียลเซียส (25 เมษายน 2517) และ อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ – 1.3 องศาเซียลเซียส (2 มกราคม 2517) ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง ( 2548-2553 ) อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 42.4 องศาเซียลเซียส (6 เม.ย. 2553) อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 12.1 องศาเซลเซียส (19 ม.ค. 2553)

 

 

 

การคมนาคม

 

การเดินทางสู่จังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไม่มีเส้นทางรถไฟ

 

 • ทางบก มีทางหลวงสายสำคัญ ได้แก่
  • เส้นทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – เลย ระยะทาง 567 กิโลเมตร
  • เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – เลย ระยะทาง 755 กิโลเมตร
  • เส้นทางกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – เลย ระยะทาง 520 กิโลเมตร
  • ทางอากาศ มีท่าอากาศยานเลย สังกัดกรมการขนส่งทางอากาศ ขนาดทางวิ่ง 2,100 x 45 เมตร สามารถรับเครื่องบินขนาดใหญ่โบอิ้ง 737 ได้ ปัจจุบันมีสายการบินพาณิชย์มาดำเนินกิจการ 3 สายการบิน คือ สายการบินแฮปปี้แอร์ , สายการบินโซล่าร์แอร์ และ สายการบินนกแอร์
  •  
  • ทางน้ำ การคมนาคมทางน้ำ ได้แก่แม่น้ำโขง ซึ่งกรมทหารราบที่ 8 ได้ขึ้นทะเบียนเรือที่ขนส่งสินค้าและรับ – ส่งผู้โดยสาร จำนวน 795 ลำ ท่าเรือในแม่น้ำโขงมีที่ขนถ่ายสินค้า 2 แห่ง เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้ากับ ประเทศ สปป.ลาว 

 

 1. ท่าเรือเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 
 2. ท่าเรือบ้านคกไผ่ อำเภอปากชม ท่าเรือทั้ง 2 แห่งอยู่ในการกำกับของด่านศุลกากรเชียงคาน

ที่มา : http://www.loei.go.th/New%20web%20Loei/loei-intro5.html


 • ประวัติศาสตร์จังหวัดเลย ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยเพิ่งจะมีปรากฏแน่ชัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม-เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองเ...

 • สัญลักษณ์ประจำจังหวัด สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเป็นภาพพระธาตุศรีสองรักลักษณะอุเทสิกเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเ...

 • งานประเพณีและงานประจำปี 1) งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย เป็นงานประจำปีของจังหวัด ในงานมีขบวนแห่จากอำเภอต่าง ๆ มีการออกร้าน ของหน่วยราชการ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้น...
Visitors: 56,138