เกี่ยวกับเรา

กลุ่มคลัสเตอร์ของฝากและของที่ระลึกจังหวัดเลยจัดตั้งขึ้นเมี่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาของตนมาแปรรูปผลผลิตจากธรรมชาติ มาเป็นของฝากและของที่ระลึก ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรจากสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์คุณภาพในท้องถิ่น ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่มห่ม
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
  • ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

  • จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และภูเขาที่สลับซับซ้อน ทิวทัศน์ธรรมชาติท่ามกลางเมฆหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต...

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ นางละม่อม สุทธิ กรรมการและประชาสัมพันธ์ นางคำพัน อ่อนอุทัย กรรมการ นางเพ็ญประภา เสริฐศรี กรรมการ...
Visitors: 56,138