หน้าแรก

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์คลัสเตอร์ของฝากและของที่ระลึกจังหวัดเลย กลุ่มคลัสเตอร์ของฝากและของที่ระลึกจังหวัดเลยจัดตั้งขึ้นเมี่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาของตนมาแปรรูปผลผลิตจากธรรมชาติ มาเป็นของฝากและของที่ระลึก ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรจากสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์คุณภาพในท้องถิ่น ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่มห่ม
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
  • ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
  • ที่พัก
Visitors: 56,137